วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2554 สพป.อบ4

โครงการ / กิจกรรม / ผลการดำเนินงาน
1.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สพป.อบ 4
          กิจกรรม  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2554
-  แจ้งประกาศกฎกระทรวง  2553  มี  8  ขั้นตอน  และให้โรงเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
-  แจ้งประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของ  สพฐ.  15  มาตรฐาน  65  ตัวบ่งชี้
-  แจ้งประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ของ สพฐ.  11  มาตรฐาน  51  ตัวบ่งชี้
-  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียน  เพื่อรอรับการประเมินภายนอกทุกโรงเรียน  (อยู่
ระหว่างดำเนินการ  ขณะนี้ดำเนินการได้  23  โรงเรียน)  กรรมการประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.อบ 4 และ ศน. ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่ม
-  นิเทศติดตามช่วยเหลือทุกโรงเรียนตามกฎกระทรวงฯ  และมาตรฐาน  สพฐ.  ทั้งสองระดับทุกโรงเรียน 
(รอง ผอ.สพป.อบ 4 และ  ศน. ผู้รับผิดชอบ)
-  จัดทำ CD การประเมินตนเอง  ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับขั้นพื้นฐาน  ให้โรงเรียนละ  1  แผ่น
-  สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปี  2553  (SAR)  ตอบกลยุทธ์  ที่  5.2  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ข้อ 2
-  พัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  ระดับเขต และ  19  กลุ่มฯ
ผลการดำเนินงาน
          ทุกโรงเรียนจัดการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนทุกด้าน และมีประสิทธิภาพพัฒนางานทั้ง  4  งาน  สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างคงทน  และยั่งยืนจนสามารถเสนอ  BP  ทั้ง  4  งาน  ต่อสาธารณชน  และหน่วยงานต้นสังกัด

2.  การประเมินภายนอกจาก  สมศ.  ของทุกโรงเรียนในสังกัด
          -  แจ้งมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  มาตรฐาน  12  ตัวบ่งชี้  ของ  สมศ.  ให้ทุกโรงเรียนเตรียมการรับการประเมิน
          -  แจ้งมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาปฐมวัย  4  มาตรฐาน  12  ตัวบ่งชี้  ของ ส มศ.  ให้ทุกโรงเรียนเตรียมการรับการประเมิน
          -  การนิเทศติดตามช่วยเหลือทุกโรงเรียนเตรียมรับการประเมินภายนอก  (ขณะนี้ผ่านการประเมินรอบ 3 จำนวน  23  โรงเรียน)  โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ 4  และ  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มฯ  ดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
          ทุกโรงเรียนเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบสามทั้งระดับปฐมวัย  และระดับขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน

3.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด  โดยใช้  Mind Mapping
          -  จัดการอบรมทุกโรงเรียน
          -  นิเทศติดตามการพัฒนาการคิดทุกโรงเรียน
          -  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Mind Mapping
          -  การสรุปการวิจัย  (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
ผลการดำเนินการ
          ทุกโรงเรียนมี  มฐ. ด้านการคิดสูงขึ้น

4.  โครงการโรงเรียนในฝันรุ่น 1-3  (โรงเรียนบ้านท่าช้างฯ , โรงเรียนบ้านนาจาน  ,  โรงเรียนบ้านคูเมือง  และ  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุประชาสามัคคี
          -  พัฒนาห้องปฏิบัติการหลัก  คอมพิวเตอร์ ,  วิทยาศาสตร์  ,  คณิตศาสตร์  ,  ห้องสมุด  ,  ห้องประวัติศาสตร์  ,  ห้องภาษาไทย  และห้องอื่นๆ  (ได้รับงบฯ  จาก  สพฐ.)
          -  พัฒนาโรงเรียนในฝันทั้ง  4  โรงเรียน  ให้เป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนดีประจำตำบลฯ  รุ่น  1 , 2  และ  3  ทุกโรงเรียน
ผลการดำเนินการ
          ทั้ง  4  โรงเรียน  เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันและเป็นแบบอย่าง  ให้กับโรงเรียนทั้ง  4  งาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  โครงการวิจัยเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะร่วมกับ ม.สวร.
          -  ประชุมแกนนำผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าช้างฯ  และโรงเรียนบ้านคูเมือง
          -  ขยายเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมโดยอิสระ  เน้นสร้างสุขภาวะในโรงเรียนจำนวน  2  Node  Node ละ 9  และ  5  โรงเรียน  เรียงตามลำดับ
          -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเทคนิคโดยใช้  Tacit  Knowledge ของบุคลากร
          -  ขณะนี้ดำเนินการอยู่ในระยะที่  1  ( 1 ปี)

6.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ้น
          -  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  10  โรงเรียน
          -  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ดี  BP  ทุกโรงเรียน
          -  กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย  ศึกษานิเทศก์  2  คน
          -  กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุกโรงเรียน
          -  กิจกรรมประเมินพัฒนาเด็กจบหลักสูตร  ปีการศึกษา  2553
          -  กิจกรรมประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย / เครือข่าย
          -  กิจกรรมนิเทศติดตามและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียน
          -  การพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  18  โรงเรียน
ผลการดำเนินการ
          ทุกกิจกรรมได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามแนวทางที่  สพฐ.  กำหนด  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานและสรุปองค์ความรู้

7.  วิจัยปฏิบัติการนิเทศแบบชี้แนะ
          การวิจัยปฏิบัติการนิเทศแบบชี้แนะ  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้แผนภาพความคิด  สถานศึกษาต่ำกว่ามาตรฐาน  โรงเรียนบ้านแก้งยาง  สพป.อบ 4
ผลการดำเนินการ
          โรงเรียนบ้านแก้งยางเป็นต้นแบบการพัฒนาทักษะการคิดสิเคราะห์ (มฐ.4)  ผ่านการประเมินจาก 
สพป.อบ 4 และ  สมศ.  อยู่ในระดับดี

8.  การวิจัยพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
          การวิจัยพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนรายมาตรฐาน   เชิงระบบแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ  กรณีศึกษา  สพป.อบ 4
ผลการดำเนินการ
          โรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวคิด  AR TQM ,  RBM , BSC , BM , TopStar  ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน  ส่งผลให้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอก  ของ  สมศ.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น