วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แจ้งสถานศึกษาทุกโรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 สพป.อบ4

โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 สพป.อบ4  ได้แบ่งเป็น 2 ระดับการศึกษา ตามลิงก์ด้านล่างนี้
    แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
    แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน


ขอขอบคุณสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.อบ 4

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555


ประกาศมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2553 และเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2553

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ประกาศเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระยะที่ 2 (มิถุนายน - สิงหาคม 2555) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำนวน  7  แห่ง  ดังนี้
  • โรงเรียนบ้านแก้งยาง  อ.นาเยีย
  • โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์)  อ.วารินชำราบ
  • โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย  อ.วารินชำราบ
  • โรงเรียนบ้านหาดสวนยา  อ.วารินชำราบ  
  • โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง  อ.สว่างวีระวงศ์
  • โรงเรียนบ้านนาแก  อ.สำโรง
  • โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง  อ.สำโรง
ด่วน!  โรงเรียนต้องดำเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพตามกฏกระทรวง ก่อนรับการตรวจสอบทบทวนคุณภาพจากเขตพื้นที่ 
             หากโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทบทวนคุณภาพจากเขตพื้นที่ ให้แจ้งมายัง สพป.อบ 4 ด่วน (ศน.ภมร  สมดี  089-2805540  ,  ศน. ศุภลักษณ์ บุญจรัส 081-8765122) 

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Download การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา


สพป. อุบลราชธานี เขต 4 ขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง  ดาวโหลดเอกสารการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554  เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาทุกแห่งและส่งในรูปเล่มเอกสาร และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่อีเมล์  qaubn4@gmail.com  กลุ่มประกันขอขอบคุณสถานทุกแห่งในสังกัด สพป.อบ 4 ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่่างดียิ่ง
ดาวน์โหลดเอกสารการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (มาตรฐานใหม่)


วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สพป.ลำพูน 1

   ด้วย สพป. ลำพูน เขต 1 มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยได้ดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สพป.ลำพูน เขต 1
   สพป. อบ 4 เห็นสมควรให้ผลงานได้รับการเผยแพร่  เพราะเป็นผลงานที่่มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัด  ซึ่งมีเนื้อหาด้วยกัน  4  ชุด  โรงเรียนใดสนใจสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ
 
   หลักสูตรอาชีพ

Download รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

         โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ปีงบประมาณ 2555  สังกัด สพป.อบ 4 จำนวน  7  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านแก้งยาง  โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง  โรงเรียนบ้านนาแก  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง  ส่วนโรงเรียนบ้านหาดสวนยาขอระงับการประเมินเนื่องจากโรงเรียนได้รับอุทกภัย   โรงเรียนทั้งหมดและโรงเรียนที่สนใจ  สามารถดาวโหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ

         รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

 เมื่อโหลดไฟล์ได้แล้ว  คลิกขวาที่ไฟล์  คลิกที่ Extract files  และคลิก ok  เพื่อทำการแตกไฟล์  สามารถนำไฟล์ไปใช้ได้เลยคะ  และท่านใดมีปัญหาในการดาวโหลดไฟล์ ติดต่อสอบถามได้ที่ ศน.ณัฐหทัย 0899480741วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

Download แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

     สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สามารถดาวโหลดแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ 

(ร่าง) แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา